API showcase แสดงศักยภาพและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเกษตรนวัตกรรม

ชนะเลิศประกวดในโครงการ “RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว…ก้าวใหม่ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
December 12, 2018
PIM SMEs FORUM 2018
December 12, 2018